Madencilik Sektörü için önemli bir düzenleme

15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete'de "Maden Atıkları Yönetmeliği" (kısaca "Yönetmelik") yayınlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Yönetmelik ile madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi amaçlanmış olup, Yönetmelik hükümleri bu amaçla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelik'in 2. maddesine göre (a) Maden sahalarında doğrudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan atıklar ile (b) Maden galerilerine ve sondaj çukurlarına su basılmasını veya yer altı suyunun reenjeksiyonu ile ilgili konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

Yönetmelik'le maden atıklarının bertaraf tesisleri hakkındaki kriterler, İşletmecilerin yerine getirmesi yükümlülükler, Acil Eylem Planı, Atık Yönetimi Planı, Çevre İzni/Lisansı konularında düzenlemeler de yapılmıştır.

"Yürürlük" başlıklı 24. maddeye göre, Yönetmelik yayınlandığı 15.07.2015 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yani 15 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, bu hükmün istisnası olarak, Geçici Madde 1 ile getirilen hükümle ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri, bu Yönetmelik'in Ek-1'ine göre hazırlayacakları Atık Yönetim Planını, Yönetmelik'in yürürlüğe giriş tarihinden (15.07.2016) itibaren en geç altı ay içinde Bakanlığa sunacaktır. Buna göre ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri hazırlayacakları Atık Yönetim Planını en son 15.01.2017 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmakla sorumludur.

Duyuru  : 2015/004 / 02.08.2015