Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi!

07 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete'de 6698 sayılı "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU" yayınlanmıştır.

24.03.2016 tarihinde kabul edilen kanunun tam metnine; http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.htm linkinden erişebilirsiniz.

07 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6698 sayılı kanunun amacı;

"MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir." şeklinde açıklanmıştır.

Aynı kanunun kapsamı ise;

"MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır." şeklinde belirtilmiştir.

Söz konusu kanunda; "(i)Amaç kapsam ve tanımlar, (ii)Kişisel verilerin işlenmesi, (iii)Haklar ve yükümlülükler, (iv)Başvuru şikâyet ve veri sorumluları sicili, (v)Suçlar ve kabahatler, (vi)Kişisel verileri koruma kurumu ve teşkilat ve (vii)Çeşitli hükümler" olmak üzere yedi ana bölüm bulunmakta ve kişisel verilerin korunması için öngörülen esas ve usuller detaylı olarak açıklanmaktadır.

Söz konusu kanunun temel amacının; son dönemin oldukça tartışılan ve gündemi meşgul eden, kişisel bilgi ve verilerin işlenmesi ve saklanması hususunun doğabilecek muhtemel zarar ve olumsuz sonuçları önlemek olduğu söylenebilir.

Kanunun Yürürlük tarihi ise madde 32 hükmü ile;

"MADDE 32- (1) Bu Kanunun;

a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu önemli yasal düzenlemeyi bilgilerinize sunarız.